ARTIKEL 1 DEFINITIES

 • De handelszaak naar waar deze website refereert, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3 AANBOD

 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De klant kan afspraken maken via de website van  Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. namelijk https://kapsalon-dirk.be . De klant houdt zich aan de voorwaarden die op het moment van de reservatie beschreven zijn.
 • Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Klant ontvangt na een online boeking een verzoek tot het doen van een aanbetaling, indien dit wordt gevraagd. De boeking wordt pas definitief na het voldoen van de aanbetaling, indien dit wordt gevraagd.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant en aangepast op de tarievenlijst in het Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Klant betaalt een aanbetaling voor de behandeling en gaat hiermee akkoord. Een aanbetaling wordt nooit terugbetaald maar wordt tegoed gehouden voor de volgende afspraak.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

 • Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven aan derden.
 • Klant vrijwaart Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 • Stelt de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.
 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door de klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. In zo'n geval heeft de klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.
 • Indien een klant een behandeling wenst tegen advies van Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van, bijvoorbeeld ziekte, heirkracht van Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. en zijn medewerk(st)ers en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Een behandeling kan tot 3 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos worden verzet, mits dit telefonisch wordt doorgegeven. Indien de klant de behandeling/reservatie online wil annuleren of verplaatsen kan dit tot, ten laatste middernacht voorafgaand op datum van de behandeling/reservatie. Bij annulering binnen 3 uur of het verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen. De annulatie kosten zijn 50% van de prijs van de gevraagde behandeling met een minimum van €14,00 per annulatie.
 • Klant heeft voor de aankoop van fysieke producten en materialen uit de Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.48 uur na aankoop de mogelijkheid om producten te retourneren, mits deze ongeopend en ongebruikt zijn en de aankoopbon wordt getoond.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van de Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. in handelen. Zie ook artikel 6 van deze voorwaarden.
 • Klant vrijwaart Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. geleverde diensten.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

ARTIKEL 10 BIJZONDERE BEPALINGEN

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

 • Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Kapsalon Dirk DISANY.M CommV.
 • Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12 GESCHILBESLECHTING

 • Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kapsalon Dirk DISANY.M CommV. en betrokken derden 12 maanden.